Deklaracja dostępności

Wstęp

Chełmski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych  zgodnie z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej oraz podstron Chełmskiego Domu Kultury (chdk.chelm.pl), Centrum Kultury Filmowej „Zorza” (zorza.chelm.pl), Systemu sprzedaży biletów na wydarzenia Chełmskiego Domu Kultury i kina „Zorza” (rezerwacje.chdkchelm.pl) oraz ich strony Biuletynu Informacji Publicznej (https://chdk.ssdip.bip.gov.pl/)

Data publikacji stron internetowych:

Od 25.04.2023 ChDK i kino Zorza zmieniły adresy stron www na:

Wszystkie ww adresy (przed i po zmianie) działają poprawnie, kierując na odpowiednie aplikacje.

Status pod względem zgodności

Strona główna oraz podstrony Chełmskiego Domu Kultury i Centrum Kultury Filmowej „Zorza”, System sprzedaży biletów oraz Biuletyn Informacji Publicznej nie są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronach Chełmskiego Domu Kultury i Centrum Kultury Filmowej „Zorza” oraz znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 • Nie wszystkie z opublikowanych zdjęć posiadają opisy alternatywne.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronach internetowych, takie jak: zdjęcia, obrazki , ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Strony nie posiadają mechanizmów powiększania, formatowania stylów czcionek w celu zwiększenia ich kontrastu i powiększenia oraz nie posiadają stylów zwiększających kontrast elementów, wyjątkiem jest System sprzedaży biletów, który posiada mechanizm zmiany kontrastu strony oraz powiększania czcionki.

Ostatnia aktualizacja oświadczenia: 26.03.2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Chełmski Dom Kultury i Centrum Kultury Filmowej „Zorza”  podejmą wszelkie kroki, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a oba serwisy były zgodne z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych WCAG 2.1

Skróty klawiaturowe

Na stronach Chełmskiego Domu Kultury i Centrum Kultury Filmowej „Zorza”, Systemu sprzedaży biletów oraz ich Biuletynu Informacji Publicznej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych. Nie mają zastosowania żadne dodatkowe skróty.

Na stronie głównej umieszczono linki - skróty prowadzące do:

 • wyszukiwarki serwisu,
 • deklaracji dostępności.

Dokumenty

Na stronach znajduje się wiele plików do pobrania i może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Zrozumiałość i czytelność treści

Chełmski Domu Kultury stara się, aby treści na stronach były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, a cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces.

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony prosimy o kontakt pod adres e-mail: sekretariat@chdk.chelm.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@chdk.chelm.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności - do pobrania tutaj.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Chełmskiego Domu Kultury oraz obiektów będących w zarządzaniu ChDK:

 • Budynek Chełmskiego Domu Kultury, Pl. Tysiąclecia 1
 • Centrum Kultury Filmowej „Zorza” Ul. Strażacka 4
 • Amfiteatr „Kumowa Dolina”, Ul. Podgórze 47

spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy w budynkach: Centrum Kultury Filmowej „Zorza” oraz Amfiteatr „Kumowa Dolina”,
 • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do pomieszczeń (windy),
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz przez dyżurujących pracowników przebywających na terenie tych obiektów, kasjerów i obsługujących recepcję.
 • zapewniony jest wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego, psa przewodnika,
 • przy budynkach dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

w budynkach dostępne są toalety dla niepełnosprawnych:

    W Chełmskim Domu Kultury: na parterze - od głównego wejścia -  po prawej stronie wzdłuż recepcji - wejście widoczne pod schodami oraz przy sali widowiskowej przy klatce schodowej - na poziomie 4 rzędu publiczności.

    W Centrum Kultury Filmowej „Zorza” - na parterze – na wprost głównego wejścia z lewej strony (dojść do kasy i skręcić w lewo)

    W Amfiteatrze Kumowa Dolina: główne wejście – winda na poziom +1, z lewej strony po wyjściu z windy

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

pracownik obsługi przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy; jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie i niezwłocznie udaje się do miejsca dogodnego dla załatwienia potrzeb interesanta w celu kompleksowego obsłużenia osoby ze szczególnymi potrzebami.

W sali kinowej „Zorza” zainstalowano pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących posiadających aparaty słuchowe, w sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury jest możliwość wypożyczenia mobilnego zestawu pętli indukcyjnej (10 zestawów). Korzystanie z tych rozwiązań jest możliwe po uprzednim powiadomieniu pracownika (Zorza) lub wypożyczeniu zestawu mobilnego (ChDK)

Dostępne środki komunikacji:

- e-mail: sekretariat@chdkchelm.pl

- kontakt z Recepcją/kasą Chełmskiego Domu Kultury: nr tel. +48 82 563 00 81, Kina Zorza: +48 82 569 65 06